Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

  

 

 

 

PUOLUEPOLIITTISESTI                                            

SITOUTUMATON

VIEREMÄ 2000-ryhmä ry.

 

74200 VIEREMÄ

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

                                 

Yhdistyksen nimi on Puoluepoliittisesti sitoutumaton Vieremä 2000-ryhmä ry ja kotipaikka on Vieremän kunta.

 

2 §

Tarkoitus ja toiminta

 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kunnalliseen demokratian ja itsehallinnon edistämiseen Vieremällä ja edistää alueen paikallista tietotaitoa, sekä kunnan yleisiä taloudellisia edellytyksiä ja kehitysmahdollisuuksia.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys herättää julkisia keskusteluja järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja seminaareja, tekee aloitteita ja esityksiä, harjoittaa yhteistyötä muiden vastaavanlaisten yhteisöjen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3 §

Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymät henkilöt. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 

4 §

Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut:

Puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

 

Kaikki hallituksen jäsenet on valittava yhdistyksen kokouksessa. Hallituksessa ei voi olla ulkopuolisten nimeämiä eikä itseoikeutettuja jäseniä.

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja suorittaa muut tehtävien jaossa tarvittavat toimenpiteet.

 

 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm:

 

1.     Kokouksien hoitaminen

-         valmistelee kokoukset sihteerin kanssa yhdessä

-         johtaa kokoukset (paitsi vuosikokouksissa)

 

2.     Yhdistyksen toiminnan johtaminen

-         valvoo sääntöjen noudattamista

-         kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa

-         hyväksyy yhdistyksen laskut ennen maksatusta

-         huolehtii päätösten toimeenpanosta

-         varmistaa reaaliaikaisen tiedottamisen

-         seuraa muiden toimihenkilöiden ja –elinten toimintaa

 

3.     yhdistyksen edustaminen

 

Hallituksen sihteerin virallisia tehtäviä ovat mm:

 

1.     Kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat ja laatii kokousten valmisteluun kuuluvat asiakirja yhdessä puheenjohtajan kanssa

 

2.     Laatii tarpeelliset asiakirjat (esim. pöytäkirjan jäljennökset ja otteet ym.)

 

3.     Huolehtii kirjeenvaihdosta ja tiedottamisesta jäsenistölle reaaliaikaisena

 

4.     Laatii hallituksen käsiteltäväksi vuosikertomuksen ja hallituksen avustamana toimintasuunnitelman luonnoksen

 

5.     Hoitaa arkistoa

 

6.     Pitää yhteyttä julkiseen sanaan yhdessä hallituksen kanssa. Tiedottaminen tapahtuu keskitetysti ja reaaliajassa

 

7.     Auttaa puheenjohtajaa aina tarvittaessa ja hoitaa eteen tulevia juoksevia asioita

 

Hallituksen rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu varsinkin yhdistyksen taloudenpito ja siihen liittyy mm:

 

1.     Hoitaa yhdistyksen rahavaroja

 

2.     Kerää liittymis- ja jäsenmaksut ja muut tulot

 

3.     Suorittaa yhdistyksen varoista yhdistykselle lankeavat hyväksytyt maksut

 

4.     Hoitaa kirjanpidon

 

5.     Laatii yhdessä hallituksen kanssa talousarvioehdotuksen

 

6.     Pitää jäsenluetteloa

 

7.     Pitää kalustoluetteloa

 

8.     Hoitaa yhdistyksen omaisuutta

 

 

Hallitus voi käyttää työnsä tehostamiseksi keskuudestaan valitsemia valiokuntia esim.

 

1.     Talouskysymyksiä valmisteleva valiokunta

2.     Työvaliokunta

 

 

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6 §

Tilit

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava  tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

 

 

8  §

Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9  §

Vuosikokous

.

 

          Yhdistyksen vuosikokouksessa  käsitellään

               seuraavat asiat:

.

 

 

1.     Kokouksen avaus

 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5.     Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 

9.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä

 

10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10  §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

©2019 Vieremä 2000 ry. - suntuubi.com